Standardy Ochrony Małoletnich

w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

 • wersja skrócona

 § 1

 1. Podstawową zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez pracowników jest działanie dla dobra małoletniego i w jego interesie. Pracownik traktuje małoletnich z szacunkiem oraz uwzględnia ich godność i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec małoletnich w jakiejkolwiek formie.
 2. Zasady bezpiecznych relacji personelu z małoletnimi obowiązują wszystkich pracowników, stażystów, praktykantów i wolontariuszy.
 3. Pracownik zobowiązany jest do utrzymywania profesjonalnej relacji z małoletnimi i każdorazowego rozważenia, czy jego reakcja, komunikat bądź działanie jest odpowiednie do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych osób.
 4. Pracownik w kontakcie z małoletnimi:2) wysłuchuje i stara się udzielać im odpowiedzi dostosowanej do sytuacji i ich wieku;4) nie krzyczy, chyba że wymaga tego sytuacja niebezpieczna (np. ostrzeżenie);
 5. Decyzje podejmowane wobec małoletniego powinny brać pod uwagę bezpieczeństwo pozostałych małoletnich.
 6. Małoletni ma prawo do prywatności, odstąpienie od zasad poufności każdorazowo musi być uzasadnione.
 7. Pracownik, w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną praca, zobowiązany jest do zachowania w poufności uzyskanych informacji, dotyczących małoletnich.
 8. Jeżeli opiekun małoletniego nie wyraził na to zgody, to pracownik nie może utrwalać wizerunku małoletnich z wyłączeniem sytuacji, w których tego rodzaju zgoda jest wyrażana na zasadzie dorozumianej.
 9. Pracownik zobowiązany jest zapewnić małoletnich o tym, że w sytuacji, kiedy poczują się niekomfortowo otrzymają stosowną pomoc, zgodną z instrukcją jej udzielania.
 10. W przypadku, kiedy pracownik zauważy niepokojące zachowanie lub sytuację, zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją postępowania uregulowaną w Standardach Ochrony Małoletnich obowiązujących w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
 11. 5) nie ujawnia drażliwych informacji o małoletnim osobom do tego nieuprawnionym, dotyczy to również ujawniania jego wizerunku.
 12. 3) nie zawstydza, nie lekceważy, nie upokarza i nie obraża;
 13. 1) odnosi się z szacunkiem;

 § 2

 1. Każde zachowanie, noszące znamiona przemocy wobec małoletniego jest niedozwolone.
 2. Nie można popychać, bić, szturchać, itp.
 3. Pracownikowi nie wolno dotykać małoletniego w sposób, który mógłby zostać nieprawidłowo zinterpretowany.
 4. Kontakt fizyczny z małoletnim nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy.
 5. Pracownik, który ma świadomość, iż małoletni doznał jakiejś krzywdy np. znęcania fizycznego, psychicznego lub wykorzystania seksualnego, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z małoletnim, wykazując zrozumienie i wyczucie.
 6. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest kontakt fizyczny pracownika z małoletnim. Do sytuacji takich zaliczyć można:2) pomoc małoletniemu niepełnosprawnemu w poruszaniu się po jednostce, za zgodą wyrażoną przez jego opiekuna.
 7. 1) pomoc małoletniemu niepełnosprawnemu w czynnościach higienicznych, jeśli typ niepełnosprawności tego wymaga, opiekun małoletniego wyrazi na to zgodę;

 

 

 § 3

 1. W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu nie ma zgody na stosowanie przemocy słownej, psychicznej lub fizycznej w relacjach między małoletnimi.
 2. W komunikacji z kolegami/koleżankami należy zachować szacunek.
 3. Każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania, myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one dobra osobistego innych osób.
 4. Żarty, które nie bawią drugiej osoby, nie są żartami i taka zabawę słowną należny natychmiast przerwać.
 5. Należy szanować prawo do intymności oraz prywatności innych osób m.in. nie należy przeglądać rzeczy, telefonu, tabletu, komputera i innego prywatnego mienia.
 6. Należy unikać wchodzenia w sytuacje, które mogą mieć negatywne konsekwencje.
 7. Nie należy krzyczeć na kolegów i koleżanki, lekceważyć, obrażać, wyśmiewać i wykluczać z grupy.
 8. Nie należy naruszać nietykalności osobistej i używać jakiejkolwiek przemocy fizycznej.
 9. Nie należy utrwalać wizerunku kolegi/koleżanki ani go rozpowszechniać, bez jego/jej wyraźnej zgody.
 10. Nie należy wyrażać negatywnych, prześmiewczych komentarzy na temat zachowania, pracy czy wyglądu.
 11. Nie należy pożyczać rzeczy innych bez ich zgody.
 12. Zabronione jest spożywanie alkoholu, wyrobów tytoniowych i innych substancji nielegalnych oraz zachęcanie do ich spożywania.
 13. W przypadku zauważenia wyżej opisanych zachowań, nieprawidłowych zachowań małoletnich lub dorosłych, należy niezwłocznie poinformować o tym pracownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, opiekuna, rodzica lub inną osobę.

 § 4

W przypadku podjęcia przez pracownika podejrzenia, że małoletni jest krzywdzony, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania jej Dyrektorowi.

 § 5

Osobą odpowiedzialną w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających dobru małoletniego i udzielanie mu wsparcia jest Dyrektor.

 § 6

Dokonując monitoringu Standardów, Dyrektor może wyznaczyć osobę do przeprowadzenia ankiety wśród małoletnich, dotyczącej świadomości małoletnich z form pomocy realizowanych przez jednostkę.

 § 7

 1. Dokument „Standardy Ochrony Małoletnich” jest dokumentem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu ogólnodostępnym dla pracowników jednostki, uczestników zajęć, małoletnich oraz ich opiekunów.
 2. Dokument publikowany jest na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu oraz w widocznym miejscu w jednostce.

 § 8

Standardy Ochrony Małoletnich wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

 

 

Zasady i procedury ochrony małoletnich w zapleczu socjalno – noclegowym

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

 • wersja skrócona

 § 1

Polityka ochrony małoletnich na zapleczu socjalno – noclegowym będzie realizowana poprzez wyznaczone zasady. Niniejszy dokument przyjmuje się jako wzór zasad i procedur w przypadku podejrzenia, że małoletniemu, który przebywa na zapleczu socjalno - noclegowym, dzieje się krzywda oraz zapobiegania takim zagrożeniom.

 § 2

 1. Jedną z form skutecznego zapobiegania krzywdzeniu małoletniego jest identyfikacja małoletniego przebywającego na zapleczu socjalno - noclegowym i jego relacji w stosunku do osoby dorosłej, z którą przebywa w obiekcie.
 2. Pracownicy podejmują wszelkie możliwe kroki zmierzające do przeprowadzenia identyfikacji małoletniego i jego relacji z osobą dorosłą, z którą znajduje się w obiekcie.
 3. W sytuacjach nietypowych, podejrzanych, wskazujących na możliwe ryzyko krzywdzenia małoletniego, identyfikacja jest obowiązkowo przeprowadzana przez pracownika recepcji.
 4. Aby dokonać identyfikacji małoletniego i jego relacji w stosunku do osoby, z którą przebywa w obiekcie, należy:
 1. zapytać o tożsamość małoletniego oraz o relację małoletniego w stosunku do osoby, z którą przybyło do obiektu lub w nim przebywa. W tym celu można poprosić o dokument tożsamości małoletniego lub inny dokument potwierdzający, że osoba dorosła ma prawo do sprawowania opieki nad małoletnim w obiekcie. W przypadku braku dokumentu tożsamości można poprosić o podanie danych małoletniego (imię, nazwisko, adres, numer PESEL);
 2. w przypadku braku dokumentów wskazujących na pokrewieństwo małoletniego i osoby dorosłej należy zapytać o tę relację osobę dorosłą oraz małoletniego;
 3. jeżeli osoba dorosła nie jest rodzicem lub opiekunem prawnym małoletniego, należy zapytać, czy posiada dokument świadczący o zgodzie rodziców na wspólny wyjazd osoby dorosłej z małoletnim (np. pisemne oświadczenie);
 4. jeżeli osoba dorosła nie posiada dokumentu zgody rodziców, należy poprosić o numer telefonu wyżej wymienionych, aby zadzwonić i potwierdzić przebywanie małoletniego w obiekcie z obcą osobą dorosłą za wiedzą i zgodą opiekuna małoletniego.

 § 3

 1. Mając uzasadnione podejrzenie, że małoletni przebywający w obiekcie jest krzywdzone, należy niezwłocznie zawiadomić policję, dzwoniąc pod numer 112 i opisując okoliczności zdarzenia. W zależności od dynamiki sytuacji i okoliczności, telefon wykonuje osoba, która jest bezpośrednim świadkiem zdarzenia (pracownik/przełożony). Jeśli zawiadamiającym jest pracownik, jednocześnie o zdarzeniu informuje swojego przełożonego.
 2. Uzasadnione podejrzenie krzywdzenia małoletniego występuje wtedy, gdy:
 1. małoletni ujawnił pracownikowi obiektu fakt krzywdzenia;
 2. pracownik zaobserwował krzywdzenie;
 3. małoletni ma na sobie ślady krzywdzenia (np. zadrapania, zasinienia), a zapytane odpowiada niespójnie i/lub chaotycznie lub/i popada w zakłopotanie bądź występują inne okoliczności mogące wskazywać na krzywdzenie.
 1. W tej sytuacji należy uniemożliwić małoletniemu oraz osobie podejrzewanej o krzywdzenie małoletniego oddalenie się z obiektu.
 2. W każdym przypadku należy zadbać o bezpieczeństwo małoletniego.